Her dinin ilahı aynıdır diyorlar; tamamen yanlış. Bugünün Hristiyanlığında veya Yahudiliğinde İslamdaki gibi bir ilah tarifi yoktur. Okuyunca olmadığını zaten anlayacaksınız. Yüce Allah' ın Zati ve Subuti olarak ifade edilen sıfatlarına haiz bir ilah başka herhangi bir dinde bulunmaz.

Yalnızca Allah'a mahsus olan zati sıfatları 6 olup bu sıfatlarından hiç biri yarattıklarında yoktur.

Subuti sıfatlarının sayısı 8 olup cüz' i miktarda kullarında bulunur.

 Allah'ın Zati Sıfatları

 1- Vücud:  Zati sıfatların ilki olan Vücud, Arapçada varlık anlamına gelir. Allah'ın varlık nedeni yine kendisidir. Onun yokluğu hiçbir şekilde düşünülmez. Her şeye gücü yeten yüce Allah'ın varlığının bir başlangıcı yoktur.

 2- Kıdem:  Allah'ın bir başlangıcı yoktur. O ezelidir. Onun varlığı dünyadaki zaman ölçütlerine göre düşünmemeli, tüm zamanlardan münezzeh olduğunu bilmelidir.

 3- Beka: Her şeyi yoktan var eden Allah'ın bir başlangıcı olmadığı gibi bir sonu da yoktur. Kasas Suresinin 88. ayetinde Allah'ın zatından başka her şeyin helak olacağı bildirilir.

 4- Vahdaniyet: Tevhit inancı, dinimizin en temel itikatlarından biridir. Allah birdir ve tektir. Ondan başka ilah yoktur. O, bütündür. 

 5- Muhalefet - un Lil Havadis: Allah, sonradan yaratılmış olan hiçbir varlığa benzemez. Onun tecellisi sıfatları ile birlikte tüm kainata dağılmıştır. Mümin kullar Allah'ı sadece bir varlık olarak düşünür ve O'nu hiçbir şeye benzetemez.

 6- Kıyam-bi - nefsihi:  Allah, Ezel-i Mutlak'tır. Hiçbir şey ona denk ve eşit değildir. Bu nedenle var olması için başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz. 

----------

 Allah'ın Subuti Sıfatları : Allah' ın bu sıfatları külli yani tamdır; eksiklik, noksanlık, acziyet içermez. Bu sıfatlarından cüz'i (az) miktarda kullarına verilmiştir.  

----------

 1- İlim:  Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Bu nedenle O İlm-i Ezelidir. Kainattaki her şey onun bilgisiyle ve izniyle geçekleşir. İnsanoğlunda da ilim vardır fakat Allah gibi külli bir ilme hiç zaman sahip olamaz. 

 2- Hayat:  Hayat sıfatı ile Hay ismi aynı anlama gelir. Allah, tüm zaaflardan münezzehtir. O her zaman diridir. Onda hiçbir zaman uyku ve yorgunluk hasıl olmaz.  İnsanoğlunda da hayat vardır fakat Allah gibi başı ve sonu olmayan bir hayat sahibi değildir.

 3- Semi:  (işitir)  Allah, yeryüzünde olup biten her şeyi duyar. En gizli fısıldaşmaları ve kulunun içinden geçirdiği şeyleri de işitir.  İnsanoğlunda da işitme duyusu vardır fakat Allah gibi tam bir işitme gücüne sahip değildir. 

 4- Basar:  (Görür) O münkir ve münafıkların gizli gizli işlediği tüm günahları da görür. O aynı zamanda Rahman ve Rahimdir. Kulunu hem dünyada hem de ahirette gözetir.  İnsanoğlunda da görme duyusu vardır fakat Allah gibi evrende öteki alem dahil her şeyi göremez. 

 5- İrade:  Allah bir şeyin gerçekleşmesini istediğinde ''Ol'' der ve ''Olur'' İnsanoğlunda da belirli bir miktarda irade vardır fakat Allah gibi bir bütünlük arz eden külli bir irade yoktur. 

 6- Kudret:  Allah, muktedirdir. Onun kudreti karşısında her şey fani ve güçsüzdür.  İnsanoğlunda da kudret güç vardır fakat Allah gibi bir güce, kudrete sahip olamaz.

 7- Kelam:  Harfleri ve kelimeleri yaratan Allah, kuluyla ve peygamberleriyle sözsüz, işaretsiz konuşabilir.  İnsanoğlunda da kelam va fakat Allah gibi kelam ilmine sahip değildir.

 8- Tekvin:  Allah, kainattaki her şeyi bir ölçüye göre ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde yaratmıştır. İnsanoğlunda da cüz' i anlamda tekvin vardır fakat Allah gibi külli bir tekvin sahibi hiç zaman olamaz.

 Kaynak: Diyanet

NOT:  Sosyal medyada yer alan tartışmalara yardımcı olmak maksadıyla bu yazıyı kaleme aldım.