Yapılan açıklamada:

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Muhasebe servisi bünyesinde görevlendirilmek üzere aşağıda özellikleri taşıyan Bay muhasebe personeli alınacaktır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürü bulunmamak.

f) Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak,

g) Kısıtlanmış olmamak,

h) Sürücü belgesine sahip olmak,

i) Yoğun çalışma temposunda dinamik çalışabilen, seyahat engeli olmayan,

j) İş takibi yüksek.

k) Stratejik bakış açısına sahip,

l) İletişim becerileri ve problem çözme yeteneği olan,

m) 35 yaşını doldurmamış olmak,

n) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat fakültelerinin; (İşletme, Maliye, İktisat, v.b. bölümleri) ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

o) Zaman yönetimi konusunda başarılı, Araştırmacı özelliğe sahip,

ö) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak (MS Office uygulamalarına hakim)

p) Kamuda veya özel sektörde en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak (Tercihen),

r) Vergi Kanunları ve ilgili mevzuat hususlarında bilgi sahibi olmak.

s) Bütçe ve bütçe kontrolü konularında deneyim sahibi olmak.

MÜRACAAT

Müracaatların Çorlu TSO Halkla İlişkiler Servisine yapılması gerekmektedir.

Müracaatların son tarihi; 26 Mayıs 2023, Cuma günü saat: 17:30'dır.

Editör: Fatih ERGE